Menu

مبتنی بر سرمایه

یکی از گزینه‌­های اصلی تأمین مالی واحدهای اقتصادی استفاده از منابع سهامداران از طریق افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید می­تواند با منابع سهامداران فعلی و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداران و یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند، سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید و یا جلوگیری از خروج منابع فعلی از مزایای حاصل از این نوع تأمین مالی منتفع می­‌شوند.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn