Menu

افزایش سرمایه

 یکی از گزینه‌های اصلی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده از منابع سهامداران از طریق افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید می‌تواند با منابع سهامداران موجود انجام شود و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداران و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند، سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید و یا جلوگیری از خروج منابع فعلی از مزایای حاصل از این نوع تأمین مالی منتفع می‌شوند. افزایش سرمایه می‌تواند از محل‌های زیر انجام پذیرد:

     * مطالبات سهامداران

     * آورده نقدی

     * سود انباشته

     * سایر اندوخته‌ها

     * تجدید ارزیابی دارایی‌ها


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn